Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyên TV tổ Tư vấn KT của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kì 2016-2021

GS. TS. Trần Thọ Đạt

Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyên TV tổ Tư vấn KT của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kì 2016-2021

Biography