Giám đốc dự án Đổi mới sáng tạo Viet Research; Thành viên Ban kiểm soát Công ty Chứng khoán Quốc gia

Ths. Nguyễn Văn Trúc

Giám đốc dự án Đổi mới sáng tạo Viet Research; Thành viên Ban kiểm soát Công ty Chứng khoán Quốc gia

Biography